Sme poistení na 20 miliónov korún

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme poistení na škody, ktoré vám môže svojimi aplikáciami alebo prácou spôsobiť. Tiež vás možno zaujme, že počas uplynulých rokov, odkedy sme poistení, nedošlo k nahláseniu jedinej poistnej udalosti.

Odlišujeme sa v detailoch, ale v tých podstatných

Jeden z našich klientov sa nedávno v diskusnom fóre vyjadril, že od ostatných dodávateľov e-shopov sa odlišujeme v detailoch, ale v tých podstatných. Dnešná informácia je tiež jedným z „malých detailov“, ktorý momentálne nemusíte vnímať ako dôležitý, ale môže sa stať, že ho raz oceníte, pretože softvérové aplikácie a hardvér môžu trpieť poruchami a stať sa môže čokoľvek. U nás máte istotu, že v prípade, ak vám vznikne vyčísliteľná škoda našou „zásluhou“, neobídete naprázdno.

Na čo sa 20-miliónová poistná zmluva vzťahuje

Spoločnosť NetDirect uzavrela poistnú zmluvu, ktorá ju chráni v prípadoch, keby svojou činnosťou spôsobila klientom škodu, či už na zdraví, majetku alebo škodu finančnú.

Certifikát vydaný poisťovacím maklérom MARSH, ktorý je súčasťou Marsh & McLennan Companies (MMC), čo je medzinárodná spoločnosť poskytujúca poradenské a sprostredkovateľské činnosti zamestnávajúca 55 tisíc pracovníkov a generujúca príjmy vo výške 11 miliárd USD. NetDirect bude uplatňovať akékoľvek svoje nároky na poistné plnenie z poistenia dohodnutého zmluvou s Českou poisťovňou prostredníctvom maklérskej spoločnosti MARSH, s. r. o.

Príčin poistných udalostí samozrejme môže byť veľa. Medzi také udalosti patrí napríklad chyba spôsobená ľudským faktorom (chyby programátorov) alebo tiež priame materiálne škody, ktoré môže spoločnosť spôsobiť prevádzkovateľom internetových predajní (napr. poškodenie servera). Ďalej môže dôjsť k chybám v algoritmoch aplikácií, ktoré by mohli spôsobiť priame finančné škody. Všeobecne potom platí, že klient musí v prípade vzniku škody túto udalosť bezodkladne nahlásiť našej spoločnosti, a tá musí príčinu odstrániť v čo najkratšom termíne, aby škoda nenarastala. Poisťovňa následne vyžaduje dokumentáciu celého prípadu a vyčíslenie vzniknutých škôd.

Obmedzenie na územie Európy

Poistná zmluva sa vzťahuje na škody spôsobené na európskom území. Na klientov, ktorí si svoje e-shopy želajú fyzicky umiestňovať na servery mimo európskeho územia, sa táto poistka nevzťahuje.

Tento typ poistenia nie je bežným štandardom

Tento typ poistenia rozhodne nie je bežným štandardom, ktorý sa na počkanie uzatvára pri okienku ľubovoľnej poisťovne. Podľa informácií poisťovní ide o úplne výnimočný typ poistky vzhľadom k veľkému poistnému krytiu a spravidla veľkej pravdepodobnosti výskytu poistných udalostí. Uzavretie tohto typu poistky je pre softvérové spoločnosti skôr výnimkou.

Skôr, než sme sa poistili, zaujímali sa všetky poisťovne o naše pracovné postupy, organizáciu práce, technické a finančné zabezpečenie, dokumentáciu k projektom a zastupiteľnosť servisných pracovníkov. Vďaka tomu, že sa riadime štandardmi riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2001, svoje produkty dokumentujeme a poskytujeme 24-hodinový servis, obstáli sme ako jedna z mála softvérových spoločností v týchto požiadavkách.

E-shopy a weby bez náhod a nehôd

Dagmar Pavelková - finančná riaditeľka NetDirect s.r.o.

Poistná zmluva sa navyše musí každý rok obnovovať, a o to viac nás teší, že sme za uplynulé roky nezaznamenali jedinú udalosť, ktorú by bolo potrebné nahlásiť poisťovni. Ak k poruchám na technike alebo v aplikáciách došlo, boli rýchlo odstránené a zákazníkom tak boli škody minimalizované pri dodržaní zmluvných lehôt na odstránenie porúch.

Finančná riaditeľka Ing. Dagmar Pavelková, PhD., sa k zvýšenému poisteniu vyjadrila nasledovne: „Pre ďalšie obnovenie poistky sme sa rozhodli aj napriek tomu, že tri predchádzajúce poistné roky mali bezškodový priebeh. To vypovedá o našom technickom i personálnom zabezpečení a tiež o vyváženom vzťahu s klientmi. Verím, že klienti cítia a vidia, že sa s ich podnikaním stotožňujeme a že sme ochotní vynaložiť viac ako primerané prostriedky na ich ochranu a prosperitu.

Čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, môžete zvoliť niektorý z nasledujúcich krokov:

*:
*:
 :

Odesláním této registrace uděluje objednavatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 169090 jako správci v rozsahu výše uvedeného formuláře za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům.

Objednavatel (subjekt údajů) bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na jejich opravu, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností a práv správce se může účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

O nás

Najradšej víťazíme u vás zákazníkov. Potešia nás ale samozrejme aj víťazstvá v súťažiach, kde svoje sily meriame s konkurenciou. Sme pyšní najmä na veľké americké víťazstvá, ktoré naša …

Certifikácie sú dôkazom kvalifikácie. Pre vás zákazníkov predstavujú výhodu. Môžete vďaka nim ľahko odlíšiť kvalitných od menej kvalitných dodávateľov aplikácií, či už ide o e-shopy alebo www str…

Pri tvorbe internetových obchodov i www stránok využívame najnovšie technológie spoločnosti Microsoft a vieme, prečo to robíme. Vďaka tomu sú naše aplikácie výkonné, bezpečné a ľahko ro…

Internetové obchody našich klientov sú poistené na dvadsať miliónov korún. A aký to pre vás má význam? Či už využívate internetový obchod ShopCentrik alebo FastCentrik, mali by ste vedieť, že sme…

  • NetDirect s.r.o.
  • Bezplatná linka SR: 0800 700 111

  • Bezplatné linky ČR: 800 666 222, 800 666 333